legal | Zorgr

legal

Algemene voorwaarden

Hieronder vindt je de Algemene Voorwaarden die gelden voor de Overeenkomsten die je als Zorgverlener met ons sluit. In deze Algemene Voorwaarden staat veel informatie die voor jou als afnemer van belang kan zijn. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden je bovendien aan om de Algemene Voorwaarden op te slaan en te bewaren, zodat je deze later nog terug kunt lezen.

Artikel 1. Definities
1.1 Abonnement: Een aangegane Overeenkomst voor een in beginsel bepaalde periode waarin de Zorgverlener in deze periode gebruik mag maken van de Diensten van Zorgr. Er zijn diverse, inhoudelijk verschillende abonnementen.
1.2 Account: De eigen digitale omgeving van Zorgverlener, die na registratie door de Zorgverlener via de Website aan hem/haar beschikbaar wordt gesteld.
1.3 Algemene Voorwaarden: Onderhavige Algemene Voorwaarden.
1.4 Dienst: De Dienstverlening die door Zorgr wordt aangeboden door middel van de Website, bestaande onder meer uit het aanbieden van een platform waarop Zorgverleners hun werkzaamheden kunnen aanbieden waarop Gebruikers kunnen reageren of waarbij Gebruikers en Zorgverleners met elkaar in contact kunnen komen.
1.5 Gebruiker(s): De bezoeker(s) en gebruiker van de Website.
1.6 Gebruikersvoorwaarden: De Algemene Voorwaarden die gelden voor de Gebruikers van de Website en kunnen reageren op het aanbod en het Profiel van de Zorgverlener.
1.7 Overeenkomst: Iedere afspraak of Overeenkomst tussen Zorgr en Zorgverlener, van welke Overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
1.8 Profiel(en): De door Zorgr voor of door Zorgverlener zelf geplaatste aanbieding van werkzaamheden en het aanbod van Zorgverlener op de Website.
1.9 Zorgr: Zorgr, een onderdeel en merk van Kolibre B.V. gevestigd te Eindhoven en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 58573224, handelend onder de naam Zorgr.
1.10 Website: De website van Zorgr, te raadplegen via www.zorgr.nl, www.zorgr.com en alle bijbehorende sub-domeinen.
1.11 Zorgverlener: De natuurlijke of rechtspersoon handelend in de uitoefening van zijn (gereglementeerd) beroep of bedrijf, die zich door middel van de Website beschikbaar stelt voor het verrichten van diensten binnen de zorgsector. Gebruikers van Zorgr kunnen via de Profielen in contact treden met de Zorgverlener(s) en o.a. afspraken maken en inplannen.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Diensten en maken onderdeel uit van de Overeenkomst tussen Zorgr en Zorgverlener.
2.2 Eventuele door Zorgverlener aangedragen voorwaarden, uitzonderingen en/of aanvullingen maken geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Zorgr daar schriftelijk, uitdrukkelijk mee akkoord is gegaan. Deze aangedragen voorwaarden, uitzonderingen en/of aanvullingen gelden alleen voor de overeenkomst waarbij ze gemaakt zijn. 

Artikel 3. Totstandkoming
3.1 De Abonnementen voor Zorgverlener kunnen onder andere, maar niet beperkt tot, via de Website, in verschillende varianten/pakketten, worden aangeboden. Zorgr bepaalt de inhoud van de diverse Abonnementen.
3.2 Zorgr doet Zorgverlener een aanbod die twee weken geldig is. De Overeenkomst komt tot stand na schriftelijke aanvaarding door Zorgverlener van het aanbod, maar niet eerder dan dat de ontvangst van de aanvaarding door Zorgr is bevestigd.
3.3 Indien Zorgr via de Website een aanbod doet, kan Zorgverlener het aanbod elektronisch aanvaarden door het volledig invullen en voltooien van het daartoe bestemde elektronische formulier.
3.4 De uitleg omtrent uiteindelijke mogelijkheid tot het plaatsen van een Profiel en de wijze waarop, wordt op de Website, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, medegedeeld.
3.5 Zorgr zal de Overeenkomst, indien deze elektronisch tot stand komt, per email bevestigen.

Artikel 4. Bevestiging en Archivering
4.1. Indien het bestelproces (in geval van elektronische totstandkoming) succesvol is doorlopen, verzendt Zorgr een automatische bevestiging van de totstandkoming van de Overeenkomst.
4.2. De bevestiging bevat tevens de inhoud van de Overeenkomst, zoals opgeslagen bij Zorgr.

Artikel 5. Prijzen en Betaling
5.1 Alle tarieven op de Website en andere van Zorgr afkomstige documentatie zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
5.2 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (21% BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
5.3 Zorgverlener is voor het gebruik van de Diensten aan Zorgr een vergoeding verschuldigd. Indien dit voor een bepaalde Dienst geldt, zal dit nadrukkelijk op de Website worden vermeld.
5.4 Zorgverlener dient het abonnementsgeld voorafgaand aan elke overeengekomen abonnementsperiode te voldoen op een manier die de Zorgverlener heeft geaccepteerd bij het aangaan van het Abonnement. Bij een eventuele (stilzwijgende) verlenging kan Zorgr ervoor kiezen dezelfde betaalwijze aan te bieden als bij het aangaan van het Abonnement ofwel een andere wijze aan te bieden.
5.5 Bij niet tijdige betaling is Zorgverlener, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot volledige vergoeding van zowel buiten-gerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. Tevens is Zorgr gerechtigd, indien na diverse aanmaningen de bedragen niet zijn ontvangen het Abonnement met onmiddellijke ingang eenzijdig te beëindigen, maar ook eventuele schadevergoedingen en achterstallige betalingen te vorderen. Hiermee worden tevens alle Profielen verwijderd en de Zorgverlener de toegang tot de Website geblokkeerd. 

Artikel 6. Looptijd Abonnement
6.1 Abonnementen worden in beginsel aangegaan voor de periode van 1 jaar.
6.2 Zorgr kan er evenwel voor kiezen een andere periode als looptijd aan te bieden.
6.3 De duur van het Abonnement, zoals in Artikel 6.1 is bedoeld, wordt duidelijk vermeld bij het aanbod op de Website.
6.4 Een Abonnement wordt na afloop van de in 6.1 bedoelde termijn stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode. Indien een andere periode is overeengekomen, wordt de afgesproken termijn met eenzelfde periode als afgesproken verlengd.
6.5 Het in Artikel 6.4 gestelde, geldt met inachtneming van het in Artikel aangaande opzeggingen en beëindiging gestelde. 

Artikel 7. Opzegging en beëindiging
7.1 Zorgverlener kan de Overeenkomst te allen tijde opzeggen. Er geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand.
7.2 De Zorgverlener kan de opzegging mededelen via email.
7.3 Zorgr kan de Overeenkomst opzeggen, conform de in deze Voorwaarden gestelde eisen. Daarnaast kan Zorgr de Overeenkomst ook altijd zonder reden opzeggen, echter kan Zorgverlener dan nog gebruikmaken tot het einde van de overeengekomen periode. 

Artikel 8. Toegang Account/Website
8.1 Zorgr zal Zorgverlener toegang tot een Account en de Website verschaffen. Daartoe kan Zorgverlener een gebruikers-naam en wachtwoord aanmaken. Het is mogelijk dat Zorgr dit beheert en Zorgverlener hier geen toegang toe heeft.
8.2 Via de Website verkrijgt de Zorgverlener toegang tot de mogelijkheid van het plaatsen van een Profiel, het beheren van een agenda en een boekingssysteem. Het Profiel kan ook door Zorgr worden geplaatst, met materiaal aangeleverd door Zorgverlener.
8.3 Het is Zorgverlener verboden de gebruikersnaam en het wachtwoord aan derden te verstrekken of over te dragen. Zorgr is niet verantwoordelijk voor misbruik en mag ervan uitgaan dat een Zorgverlener, die zich aanmeldt bij Zorgr ook daadwerkelijk de persoon is wie hij/zij zegt dat hij/zij is. Zorgverlener dient Zorgr op de hoogte te stellen als hij een vermoeden heeft dat het wachtwoord in handen is gekomen van onbevoegden. Zorgr heeft het recht doeltreffende maatregelen te nemen in dergelijke gevallen.
8.4 Indien Zorgr tot het besef komt dat de inloggegevens van de Zorgverlener bekend zijn bij onbevoegde derden, stelt zij hem daarvan op de hoogte en neemt zij passende maatregelen.
8.5 Zorgverlener houdt de op zijn Account vermelde contactgegevens up to date en staat in voor de juistheid daarvan. Zorgverlener stelt Zorgr onverwijld elektronisch op de hoogte van enige wijzigingen in overige (persoons) gegevens die voor de uitvoering van de Overeenkomst van belang zijn.
8.6 De door Zorgr ontvangen of opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geldt als bewijs daarvan. 

Artikel 9. Dienstverlening
9.1 Zorgr biedt op de Website een platform aan waarop Gebruikers en Zorgverlener met elkaar in contact kunnen komen. Zorgverleners bieden via de Website, conform deze Algemene Voorwaarden hun werkzaamheden aan, waarop de Gebruikers, conform de Gebruikers- voorwaarden met de Zorgverlener in contact kan treden. Zorgr heeft hierbij slechts een faciliterende rol en heeft geen invloed op de uiteindelijke Overeenkomst die Zorgverlener met de Gebruiker sluit. Zorgr is ten alle tijde gerechtigd om haar dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen.
9.2 Zorgr heeft de inhoud van de Website met groots mogelijke zorg samengesteld. Alle informatie aangaande Profielen en aanverwante content is echter afkomstig van de Zorgverleners. Deze zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud. Zorgr is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de Profielen en andere door Zorgverleners geplaatste of aangedragen informatie.
9.3 Zorgr draagt geen verantwoordelijkheid voor het voldoen van verplichtingen door Gebruikers, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting door de Gebruiker of andere verplichtingen ontstaan tussen Gebruiker en Zorgverleners door gebruik van de Website.
9.4 Doordat Zorgr slechts een faciliterende rol speelt, kan Zorgr niet garanderen dat de Gebruikers juiste gegevens aan de Zorgverleners verstrekken.
9.5 Zorgr kan geen enkele garantie bieden aan de te behalen resultaten. (Aantal Gebruikers die gebruik gaan maken van de aangeboden diensten van Zorgverleners). Zorgr kan ook geen garantie bieden ten aanzien van de plaats waar de Profielen op de Website worden getoond. Indien dit wel mogelijk is, wordt dit apart overeengekomen.
9.6 Zorgverlener vrijwaart Zorgr jegens enige vordering van derden verband houdende met dergelijke zaken.
9.7 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Zorgr kan echter niet garanderen dat alle door haar zelf geplaatste informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle informatie op de Website en in andere van Zorgr afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van programmeer- en typefouten.
9.8 Verder kan Zorgr niet garanderen dat de Website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen en dat derden niet de Website en/of de systemen van Zorgr onrechtmatig zullen gebruiken.
9.9 Zorgr zal zich wel houden aan eventuele beveiligingseisen aan haar systemen, indien hier maatregelen voor zijn geëist. Te denken valt aan het beveiligd doorsturen van de gegevens van gebruiker, te mee omdat dit bijzondere persoonsgegevens kunnen zijn.
9.10 Zorgr acht kwaliteit van het aanbod op haar Website als belangrijk streven. Zorgr doet alles in haar kunnen om te controleren of Zorgverlener voldoet aan de kwaliteitseisen die Zorgr stelt. 

Artikel 10. Gebruik van de Dienst
10.1 De Zorgverlener garandeert dat alle gegevens die hij opgeeft, waaronder maar niet beperkt tot naam, adresgegevens en e-mail gegevens die hij in het kader van de Dienst verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij de Dienst uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken. Daarnaast garandeert de Zorgverlener dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de Diensten en dat hij zich ter zake van het verlenen van opdrachten, aanbieden en uitvoeren van werkzaamheden zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Indien er sprake is van een gereglementeerd beroep, zal Zorgverlener hier bewijs van overhandigen, indien Zorgr dit vraagt. 
10.2 Door het aanbieden van gegevens op de Website, waartoe in ieder geval Profielen behoren, maar ook informatie over producten, werkzaamheden, offertes, prijzen etc. geeft de Zorgverlener toestemming deze gegevens op de Website te publiceren en garandeert tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn. Zorgverlener begrijpt dat de plaats van de Profielen en andere informatie op de Website afhankelijk is van een aantal factoren en dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Zorgr bepaalt hoe het Profiel wordt getoond. 
10.3 Zorgverlener is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de op de Website gepubliceerde gegevens. Hij garandeert dat de inhoud van deze gegevens juist, actueel en betrouwbaar is, niet in strijd met de geldende wet- en regelgeving en niet onrechtmatig is. Of en hoe er geadverteerd mag worden kan geregeld zijn in reglementen voor bepaalde beroepsgroepen. Het is aan Zorgverlener om hier volledig aan te voldoen, indien hij gebruik maakt van de Diensten. Zorgr hanteert de voorwaarde dat Zorgverlener aangesloten moet zijn bij een beroepsvereniging- of organisatie welke het voornoemde borgt en bewaakt.
10.4 De gegevens en materialen mogen in ieder geval:

  • niet erotisch, pornografisch, aanstootgevend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;
  • geen inhoud bevatten over aan vergunningen onderhevige diensten zoals kansspelen of financiële dienstverlening, tenzij Zorgverlener kan aantonen over de benodigde vergunningen te beschikken dan wel onder een wettelijke uitzondering dienaangaande te vallen;
  • geen inbreuk maken op auteursrechten, naburige rechten of portretrechten van derden;
  • geen watermerken bevatten;
  • naar het oordeel van Zorgr niet te schreeuwerig, opvallend of wegens andere - niet in deze Overeenkomst voorziene - redenen niet geschikt voor de Website zijn;

10.5 Materiaal dient tevens vrij te zijn van fouten en virussen.
10.6 Zorgr behoudt zich het recht voor de door de Zorgverlener opgegeven informatie te wijzigen en/of in te korten. Dit uiteraard wel naar redelijkheid. Zorgr behoudt zich tevens het recht voor om Profielen en andere gegevens te weigeren of te verwijderen van de Website. Dit naar beoordeling van Zorgr. Zorgr zal dit Zorgverlener in voorkomend geval per e-mail mededelen.
10.7 Het in het vorige lid gestelde zal uitgevoerd kunnen worden als de bedoelde informatie bijvoorbeeld onjuist of onbetrouwbaar is, in strijd zijn met de wet of onrechtmatig is jegens derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de Zorgverlener op enige (schade)vergoeding of restitutie van abonnementsgelden. Dit kan ook uitgevoerd worden naar aanleiding van een klacht van een derde. 
10.8 Het gebruik van de (persoons-)gegevens die door middel van de Website door Zorgverlener worden verkregen, mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen maar niet beperkt tot iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam). Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens (waaronder e-mail adressen) van Gebruikers te verzamelen en of te publiceren voor welke reden dan ook.
10.9 Zorgverlener verklaart dat hij de ontvangen gegevens (persoonsgegevens Gebruiker) op een correcte manier verwerkt en opslaat en dat hij hiervoor doeltreffende maatregelen heeft getroffen. 10.10 Bij alle zoals in dit Artikel gestelde overtredingen en onrechtmatigheden heeft Zorgr het recht om de Overeenkomst te ontbinden, de Profielen van Zorgverlener te verwijderen en hem de toegang tot de Website te ontzeggen. Daarnaast is Zorgr gerechtigd derden (autoriteiten) in te lichten, indien dit noodzakelijk is. 

Artikel 11. Onderhoud
11.1 Zorgr is gerechtigd de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken, als dit bijvoorbeeld nodig is voor onderhoud of het aanpassen van de Website. Hierdoor ontstaat echter nooit het recht op schadevergoeding. 

Artikel 12. Privacy 
12.1 Indien Gebruiker in contact treedt met een Zorgverlener, verstrekt hij zijn persoonsgegevens aan die Zorgverlener en derhalve niet aan Zorgr. Zorgr heeft geen invloed op hoe Zorgverleners met de persoonsgegevens van Gebruikers omgaan en welke gegevens Gebruikers zullen verstrekken aan Zorgverlener. Zorgr is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door Zorgverlener. Zorgverlener garanderen derhalve, als reeds vermeld in artikel 10.8, dat zij conform de geldende wet en regelgeving de persoonsgegevens die zij ontvangen, verwerken.
12.2 Zorgr slaat de door Gebruiker verstrekte gegevens niet op, maar stuurt deze enkel door naar Zorgverlener.
12.3 Op de Website bevinden zich links naar webpagina’s van derden. Deze derden gaan op hun eigen wijze om met persoonsgegevens. Zorgr is niet aansprakelijk voor het privacybeleid van deze derden. 

Artikel 13. Aansprakelijkheid
13.1. Zorgr aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding slechts voor zover dat uit dit Artikel blijkt. 
13.2. Zorgr is, uit welke hoofde dan ook, slechts aansprakelijk jegens Zorgverlener in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst. De aansprakelijkheid geldt uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. De schade bedraagt maximaal een bedrag hetgeen overeenkomt met een abonnementsperiode als bepaald in artikel 6.
13.3 Iedere aansprakelijkheid van Zorgr voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
13.4 Zorgr is nimmer aansprakelijk voor enige vorm van schade, geleden door Zorgverlener of door derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, verlies van gegevens, omzet, dan wel schade wegens openbaarmaking daarvan en immateriële schade, welke ontstaan is door of verband houdt met het gebruik en de werking van de Website.
13.5 Het in de vorige leden van dit Artikel is niet van toepassing indien en voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Zorgr.
13.6 De aansprakelijkheid van Zorgr jegens Zorgverlener wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien hij Zorgr onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Zorgr ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Zorgr in staat is adequaat te reageren. 

Artikel 14. Vrijwaring
14.1 Zorgverlener vrijwaart Zorgr voor alle aanspraken van derden, waaronder uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met een gesloten Overeenkomst met Zorgr, maar ook aangaande Overeenkomsten gesloten met Gebruikers. Hieronder wordt in ieder geval ook verstaan dat Zorgverlener Zorgr vrijwaart voor alle aanspraken van derden, waaronder uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente welke verband houdt met de door Zorgverlener zelf geplaatste Informatie.
14.2 Het vorige lid van dit Artikel is niet van toepassing indien en voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Zorgr.

Artikel 15. Beveiliging
15.1 Zorgr spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. Zorgr legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 16. Verwijdering
16.1 Onverminderd het in overige artikelen gestelde, heeft Zorgr zonder recht op restitutie dan wel enige vorm van schadevergoeding het recht om de Zorgverlener uit te sluiten van gebruik van de Website, zijn Account te blokkeren en zijn Profiel(en) te verwijderen in de volgende gevallen:

– de Zorgverlener op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden en bijvoorbeeld geen bevoegdheid heeft tot het uitoefenen van het beroep waarmee hij adverteert; 

– de Zorgverlener inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden; 

– de Zorgverlener in strijd handelt met toepasselijke wet- en regelgeving; 

– de Zorgverlener medewerkers van Zorgr of Gebruiker onheus bejegend door middel van onder andere maar niet alleen smadelijke, lasterlijke, vulgaire, obscene en racistische uitingen.

Deze uitingen behoeven niet middels de Website gedaan te zijn, maar kan ook doormiddel van e-mail, of middels een ander communicatiemiddel.

Artikel 17. Overmacht
17.1. Zorgr is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting aan Zorgverlener indien een omstandigheid waar Zorgr geen invloed op kan uitoefenen de nakoming belet.
17.2. In geval van dergelijke overmacht waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, internet, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, en wanprestaties van leveranciers van wie Zorgr in de uitvoering van een Overeenkomst afhankelijk is, kan de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, zonder dat daardoor enige verplichting tot schadevergoeding ontstaat. Indien de situatie van overmacht de nakoming voor langer dan twee maanden belet, zijn beide Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat enige verplichting tot schadevergoeding daardoor ontstaat.

Artikel 18. Intellectuele Eigendom
18.1 Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de materialen door Zorgr zelf gepubliceerd zijn op de Website liggen bij Zorgr of bij de samenwerkende derden en/of haar licentiegevers, met uitzondering van de door de Zorgverlener geplaatste materialen in hun Profielen of anderszins. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Zorgr, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 
18.2 Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.
18.3 Het in 18.1 gestelde houdt ook in dat het Zorgverlener niet is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zorgr, een substantieel gedeelte van de inhoud van (een) databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële gedeelten van de inhoud van een databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.
18.4 Zorgverlener garandeert dat de door hem op de Website geplaatste informatie, waaronder begrepen Profielen of anderszins, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden. De Zorgverlener vrijwaart Zorgr volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met het door hem geplaatste informatie op de Website, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende informatie inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.
18.5 Zorgverlener verleent Zorgr een niet-exclusief eeuwigdurend gebruiksrecht op alle door Zorgverlener geplaatste materialen, die onderdeel uitmaken van de Profielen. Deze licentie beëindigd niet indien de Overeenkomst om welke reden ook is beëindigd.

Artikel 19. Wijzigingen Voorwaarden
19.1 Zorgr behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Zorgr zal er voor zorgen dat de meest actuele versie op de Website staat vermeld. De versie welke ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst is gepubliceerd, is de geldige.

Artikel 20. Slot bepalingen
20.1 Op deze Voorwaarden en de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
20.2 Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op deze Voorwaarden en de Overeenkomst.
20.3 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Haarlem.
20.4 Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven
20.5 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat. Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op. 

 

Zorgr, onderdeel en merk van:

Kolibre B.V.
Glasgebouw Strijp-S
Torenallee 45
5617 BA Eindhoven 
+31(0)403046200
KvK: 58573224 
Bank: NL53ABNA0576812919